Bilgisayar Kullaniminda Sosyal Ve Etik Konular

Sayın Öğretmenlerim,

Günümüz toplumlarının gereksinimi olan insan profili artık çok değişmiş, farklılaşmıştır.
Günümüzde bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yenilerini
ekleyebilen toplum ya da kişiler güçlü olarak kabul edilmektedir. Bu değişime ayak uydurmanın
kaçınılmaz sonucu olarak öğretim ortamlarında bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve yaymayı
sağlayacak her türlü araç kullanılmak zorundadır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle
birlikte bireylerin erişebilecekleri bilgi kaynakları da değişmiştir. Örneğin; günlük yaşantının her
alanına giren ve yüz milyondan fazla insan tarafından kullanılan internet, iletişim ve bilgiye ulaşma
aracı olarak okullarımızda da yerini almaya başlamıştır. Bu amaçla; Bakanlığımızda, eğitim-öğretim
alanında çağdaş ülkeler arasında yer alabilmek amacıyla, okul/kurumlarımızın ADSL Internet
bağlantısı çalışmaları başlatılmıştır.
İnternetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması, beraberinde dikkat edilmesi
gereken bazı kuralları da getirmektedir. İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez
davranışları tanımlayan kurallar “internet etiği” olarak adlandırılır. İnternet etiği olarak adlandırılan
bu kurallar, internet kullanılırken diğer insanların haklarına saygılı olmak için ne yapılıp ne
yapılamayacağına ilişkindir. Kullanıcı sayısı arttıkça etik anlamda kirlenme ve olumsuzlukların
artacağı düşünülürse, internette sorunsuz olarak iletişim kurmak için internet etik kurallarının
bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. İletişim kurduğunuz ortam, ister e-posta olsun, ister
haber grupları ve tartışma listeleri olsun, isterse sohbet olsun, uyulması gereken bazı hususlar
vardır.

İnternet Etiği

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License